THÔNG BÁO

Môn “Các hệ thống phân tán” của lớp cao học ngành Hệ thống thông tin khóa 2017 học tại phòng 31 trung tâm tin học (lầu 3 của trung tâm tin học) kể từ ngày 10/11/2018 đến kết thúc