ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 161/TB-KHTN Tp Hồ Chí Minh, ngày 06  tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức kỳ thi môn tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết,

chương trình dành cho học viên sau đại học

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực trình độ ngọai ngữ đầu ra môn tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết (S-W), dành cho học viên sau đại học như sau:

1. Ngày thi: 16/12/2018 (tùy số lượng học viên đăng ký, giờ thi sẽ thông báo sau)

2. Địa điểm thi: Trung tâm tin học- Trường ĐH KHTN, số 137E Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5, TP.HCM.

3. Đối tượng: Học viên sau đại học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và các Trường thành viên trong ĐHQG-HCM.

4. Đăng ký dự thi và lệ phí thi

4.1. Đăng ký dự thi

– Học viên đăng ký dự thi tại phòng ĐT Sau đại học, trường ĐH KHTN trong giờ hành chính kể từ ngày ra thông báo đến 16g ngày 19/11/2018.

Phiếu đăng ký dự thi Anh văn 2 kỹ năng Nói – Viết.

4.2. Lệ phí dự thi: 500.000 đồng/học viên, học viên nộp lệ phí khi nộp đơn đăng ký thi.

5. Dạng thức và nội dung bài thi

6. Thang điểm đánh giá

Học viên đạt yêu cầu chuẩn ngoại ngữ đầu ra môn tiếng Anh 2 kỹ năng Nói-Viết khi kết quả thi đạt tối thiểu 200/400 điểm.

7. Công nhận kết quả

Kết quả thi đánh giá 2 kỹ năng Nói – Viết được công nhận hoặc bảo lưu tối đa 2 năm để học viên bổ sung chứng chỉ TOEIC (L-R) hoặc TOEFL ITP nhằm xét đạt chuẩn đầu ra môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo sau đại học theo qui định.

8. Thông tin liên hệ: Phòng ĐT Sau đại học, Trường ĐH KHTN, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM, Điện thoại: 028 38350097; email: ttpgiang@hcmus.edu.vn

 

 

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để báo cáo);

– Web trưởng

– Lưu:VT, SĐH.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký) 

Nguyễn Xuân Vinh