ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NCS. NGÔ THỊ MAI, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Hóa sinh học – 62 42 30 15, với đề tài “Đáp ứng độc học của cá Sọc Ngựa (Danio rerio) gây bởi phơi nhiễm Bisphenol A trong môi trường nướcvào lúc 9g00, ngày 13/11/2018,  tại phòng I.78, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM