Nghiên cứu phát triển thuốc vaccine mới – SLDV K24 NCS