Công nghệ sinh học Bacillus subtilis – Vi sinh K27 NCS