Công nghệ sinh học Bacillus subtilis – Vi sinh K26 NCS