Trang thông tin giới thiệu luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thị Tùng Loan