Các phương pháp phân tích và khai thác dữ liệu – VLĐC K27