Thông báo

Môn “Phương pháp nghiên cứu khoa học” của lớp cao học ngành Sinh (Sinh lý động, Hóa sinh, Vi sinh, Sinh thái, Di truyền) khóa 27 nghỉ học ngày 28/9/2018 và ngày 05/10/2018.

Ngày 12/10/2018 bắt đầu học lại bình thường.