THÔNG BÁO

Môn Sinh thái học vi sinh vật của lớp cao học ngành Vi sinh khóa 2017 sẽ học bắt đầu lúc 9g00 tại phòng F111 bắt đầu ngày 15/9/2018.

Xem chi tiết thời khóa biểu HP4 khóa 2017