Đồng điều trong lý thuyết nhóm và vành – Đại số K27 dự bị tiến sĩ