Viễn thám ứng dụng trong khoa học trái đất – VLDC K27