Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đề nghị các anh (chị) học viên cao học và nghiên cứu sinh Khóa 24/2014 và Khóa 25/2015 chưa đạt trình độ ngoại ngữ đầu ra theo quy định đăng ký cho Phòng Đào tạo Sau đại học được biết theo mẫu sau và gửi đến địa chỉ mail dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn trước ngày 19/7/2018:

 

Stt Mã HV/NCS Họ và tên Ngành Khóa Địa chỉ email Điện thoại liên lạc
             

 

Vậy Trường thông báo để các anh chị học viên được biết và thực hiện đúng thời hạn.