Quyết định 736-QĐ/KHTN-SĐH ngày 20 tháng 02 năm 2017 về việc công nhận tên đề tài và danh sách CBHD học viên cao học khóa năm 2015

Danh sách đính kèm quyết định 736

Danh sách đính kèm quyết định 736 (tiếp theo)

Danh sách đính kèm quyết định 736 (tiếp theo)

Danh sách đính kèm quyết định 736 (tiếp theo)

Quyết định 737-QĐ/KHTN-SĐH ngày 01 tháng 11 năm 2016 v/v công nhận tên đề tài và danh sách cán bộ hướng dẫn học viên cao học khóa năm 2015 (phương thức nghiên cứu)

Quyết định 738-QĐ/KHTN-SĐH ngày 20 tháng 02 năm 2017 công nhận tên đồ án và danh sách CBHD học viên cao học khóa năm 2015

Quyết định 1274B-QĐ/KHTN-SĐH ngày 08 tháng 8 năm 2017 công nhận tên đồ án và danh sách CBHD học viên khóa năm 2015 (Khu vực Tây Nam Bộ)

Quyết định 841-QĐ/KHTN-SĐH ngày 26 tháng 6 năm 2017 công nhận tên đề tài và danh sách CBHD học viên cao học khóa năm 2015 (bổ sung)

Quyết định 1606-QĐ/KHTN-SĐH ngày 26 tháng 9 năm 2017 v/v thay đổi tên đề tài và cán bộ hướng dẫn luận văn khóa năm 2015

Quyết định 1607-QĐ/KHTN-SĐH ngày 26 tháng 9 năm 2017 công nhận tên đề tài và danh sách CBHD học viên cao học khóa năm 2015 (bổ sung)

Quyết định 1608-QĐ/KHTN-SĐH ngày 26 tháng 9 năm 2017 công nhận tên đồ án và danh sách CBHD học viên cao học khóa năm 2015 (bổ sung)

Quyết định 367B/QĐ-KHTN ngày 16 tháng 3 năm 2018 công nhận tên đề tài và danh sách CBHD học viên cao học khóa năm 2015 chuyển tự túc

Quyết định 851/QĐ-KHTN ngày 21 tháng 5 năm 2018 công nhận tên đề tài và danh sách CBHD học viên cao học khóa năm 2015 chuyển tự túc (bổ sung)

Quyết định 1404/QĐ-KHTN ngày 03 tháng 8 năm 2018 công nhận tên đề tài và danh sách CBHD học viên cao học khóa năm 2015 chuyển tự túc (bổ sung lần 2)

Quyết định 1405/QĐ-KHTN ngày 03 tháng 8 năm 2018 thay đổi tên đề tài luận văn thạc sĩ khóa năm 2015

Quyết định 1732B/QĐ-KHTN ngày 04-9/2018 công nhận tên đề tài luận văn Thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học khóa năm 2015 chuyển tự túc bổ sung

Quyết định 2302B/QĐ-KHTN ngày 02/11/2018 công nhận tên đề tài luận văn Thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học khóa năm 2015 chuyển tự túc bổ sung

Quyết định 2535B/QĐ-KHTN ngày 03/12/2018 thay đổi tên đề tài lau65n văn Tahc5 sĩ khóa năm 2015

Quyết định 1981B/QĐ-KHTN ngày 15 tháng 10 năm 2015 thay đổi tên đề tài khóa 2015

Quyết định 195B/QĐ-KHTN ngày 12 tháng 02 năm 2019 thay đổi tên đề tài khóa 2015