THÔNG BÁO

v/v Đăng ký tín chỉ học phần 2 chương trình cao học khóa 27/2017 (đợt 1 + đợt 2)

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Đề nghị tất cả học viên cao học khóa 27 (đợt 1 + đợt 2) của các ngành đã có lịch học các môn được mở trong danh sách đính kèm đến phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký tín chỉ môn học cho nhóm học phần 2.

Thời gian đăng ký: từ ngày 28/3/2018 đến 30/3/2018.

Thời khóa biểu học phần 2 

Mẫu phiếu đăng ký môn học

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

Học phí khóa 2017: sẽ đóng từ ngày 09-11/5/2018.