THÔNG BÁO

v/v Đăng ký tín chỉ học phần hè chương trình cao học khóa 26/2016 (đợt 1 + đợt 2)

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Đề nghị học viên cao học khóa 26 (đợt 1 + đợt 2) của các ngành có tên và lịch học trong thời khóa biểu đính kèm bên dưới đến phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký tín chỉ môn học cho nhóm học phần hè.

Thời gian đăng ký: từ ngày 04/7/2017 đến 07/7/2017.

Thời khóa biểu học phần hè khóa 26/2016

Mẫu phiếu đăng ký môn học

Mức thu dự kiến: 498.000đ/1tín chỉ

Thời khóa biểu: học viên xem cụ thể ở khoa, bộ môn.

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.