THÔNG BÁO

v/v Đăng ký tín chỉ học phần 4 chương trình cao học khóa 25/2015 (đợt 1 + đợt 2)

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Đề nghị học viên cao học khóa 25 (đợt 1 + đợt 2) của các ngành đã có lịch học các môn được mở trong danh sách đính kèm đến phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký tín chỉ môn học cho nhóm học phần 4.

Thời gian đăng ký: từ ngày 05/9/2016 đến 07/9/2016.

Mức thu dự kiến: 390.000đ/1tín chỉ

Thời khóa biểu học phần 4 khóa 25/2015

Mẫu phiếu đăng ký môn học

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.