ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CH1 MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  75 /SĐH

 TPHCM, ngày 27 tháng 5 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Lịch phỏng vấn xét tuyển trình độ thạc sĩ ngành Toán ứng dụng năm 2022
Chương trình LKĐT giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 4 CSĐT ĐH của CH Pháp

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển trình độ thạc sĩ Toán ứng dụng, chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 4 CSĐT đại học của Cộng hòa Pháp, năm 2022 như sau:

1. Lịch phỏng vấn đợt 1

– Danh sách ứng viên phỏng vấn đợt 1 (xem file đính kèm)

– Ngày phỏng vấn: 30/05/2022

– Thời gian tập trung: 13g30

– Địa điểm phỏng vấn: phòng F.207, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP.HCM

– Thông tin liên hệ:

2. Lịch phỏng vấn đợt 2

– Danh sách ứng viên phỏng vấn đợt 2 (xem file đính kèm)

– Thời gian phỏng vấn: dự kiến từ ngày 15/07/2022 đến 20/7/2022.

 

Nơi nhận:

– Ban điều hành Đề án

– Website: https://sdh.hcmus.edu.vn/

– Lưu SĐH, hồ sơ TS

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

(đã ký)

 

 Đặng Thị Phương Thảo