TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2021

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  1001 /TB-HĐTS TP. HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc kết quả tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

1. Kết quả thi tuyển:

1.1 Tiêu chuẩn xét trúng tuyển: Thí sinh trúng tuyển phải thỏa các điều kiện sau:

  • Điểm thi môn Cơ bản, môn Cơ sở phải đạt từ 5.0 điểm trở lên (thang điểm 10);
  • Điểm thi môn ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100).

1.2 Kết quả thi tuyển sinh cao học: tra cứu tại đây

Lưu ý: kết quả thi tuyển đã cộng điểm ưu tiên đối với các đối tượng được xét ưu tiên theo quy định

1.3 Phiếu báo điểm thi cao học: thí sinh nhận tại phòng Đào tạo Sau đại học vào các ngày 30, 31/12/2021 (giờ hành chánh).

2. Kết quả Tuyển thẳng cao học:

3. Kết quả Xét tuyển cao học:

4. Giấy báo nhập học:

Thí sinh trúng tuyển chương trình đào tạo bậc thạc sĩ đến Phòng Đào tạo Sau đại học để nhận giấy báo trúng tuyển trong các ngày 30, 31/12/2021 (giờ hành chánh).

5. Thời hạn đăng ký chấm phúc khảo:

  • Hội đồng tuyển sinh sau đại học nhận đơn đăng ký chấm phúc khảo (Mẫu đính kèm) trong giờ hành chánh ngày 29, 30, 31/12/2021. Quá hạn trên mọi khiếu nại về sau Hội đồng tuyển sinh không giải quyết.
  • Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/môn.
  • Kết quả phúc khảo sẽ công bố sau ngày 12/01/2022(thí sinh xem tại trang web  https://sdh.hcmus.edu.vn/).

 

Nơi nhận:

– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/
– Ban SĐH – ĐHQG-HCM (để theo dõi);
– Lưu Hồ sơ tuyển sinh SĐH
– Lưu VT; SĐH

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

HIỆU TRƯỞNG

Trần Lê Quan