Thông báo về việc thu học phí đợt 2 năm 1 ngành Hệ thống thông tin – Chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Bernard Lyon 1