TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2020

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 1312/TB-HĐTS TPHCM, ngày 09  tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc kết quả tuyển sinh thạc sĩ năm 2020 – đợt 2

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

 1. Tiêu chuẩn xét trúng tuyển: Thí sinh trúng tuyển phải thỏa các điều kiện sau:
 • Điểm thi môn Cơ bản, môn Cơ sở phải đạt từ 5.0 điểm trở lên (thang điểm 10);
 • Điểm thi môn ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100).
 1. Kết quả thi và Phiếu báo điểm thi:

Lưu ý: kết quả thi tuyển đã cộng điểm ưu tiên đối với các đối tượng được xét ưu tiên theo quy định.

 • Kết quả xét tuyển thẳng cao học: file đính kèm
 • Phiếu báo điểm thi cao học: thí sinh nhận tại phòng Đào tạo Sau Đại học vào các ngày 10,11,14/12/2020 (giờ hành chánh).
 1. Giấy báo nhập học:

Thí sinh trúng tuyển chương trình đào tạo bậc thạc sĩ đến Phòng Đào tạo sau đại học để nhận giấy báo trúng tuyển trong các ngày 10,11,14/12/2020 (giờ hành chánh).

Lịch học của khóa trúng tuyển năm 2020 (khóa 30/2020): học viên xem tại mặt sau của giấy báo nhập học hoặc xem tại link: https://sdh.hcmus.edu.vn/2020/12/10/thong-bao-lich-hoc-cao-hoc-khoa-30-nam-2020-2/

 1. Thời hạn chấm phúc khảo:
 • Hội đồng tuyển sinh sau đại học nhận đơn đăng ký chấm phúc khảo (mẫu đính kèm) trong giờ hành chánh từ ngày 09/12/2020 đến 15/12/2020. Quá hạn trên mọi khiếu nại về sau Hội đồng tuyển sinh không giải quyết.
 • Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/môn.
 • Kết quả phúc khảo sẽ công bố sau ngày 20/12/2020 (thí sinh xem tại https://sdh.hcmus.edu.vn/).

 

Nơi nhận:

– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/
– Ban SĐH – ĐHQG-HCM (để theo dõi);
– Lưu Hồ sơ tuyển sinh SĐH
– Lưu VT; SĐH

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

HIỆU TRƯỞNG

Trần Linh Thước