ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:183 /SĐH

TPHCM, ngày 09 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

LỊCH HỌC CAO HỌC KHÓA 30 NĂM 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM thông báo các học viên cao học Khóa 2020 trúng tuyển đợt 1 và đợt 2 đến Trường dự sinh hoạt đầu khóa học theo lịch sau:

1. Lịch sinh hoạt đầu khóa:

  • Thông báo quy chế học tập của Trường : 8 giờ 00 ngày 24/12/2020 tại Giảng đường 1.
  • Thông báo quy định học tập của Bộ môn: 9 giờ 30 ngày 24/12/2020.

2. Hồ sơ nhập học (dành cho học viên trúng tuyển đợt 2): nộp hồ sơ nhập học từ 8giờ00 đến 16giờ00 ngày 17,18/12/2020 trong giờ hành chính. Hồ sơ nhập học gồm có:

3. Đăng ký học phần: 17,18/12/2019 (trong giờ hành chính). Thời khóa biểu chi tiết xem tại https://sdh.hcmus.edu.vn

4. Thực hiện khảo sát đầu khóa học:

Học viên vui lòng thực hiện khảo sát ý kiến người dự tuyển tại đường dẫn: https://goo.gl/forms/GVihlERJeYwJ5DDE2 (thực hiện trước ngày 31/12/2020)

5. Học phí:

Học phần Triết học: Dự kiến 600.000đ (Đóng vào thời điểm mở lớp).

Học phần Tiếng Anh: Theo thời điểm mở lớp.

Học phần chuyên môn: 44.226.000đ/Khóa. Được chia làm 4 lần trong Khóa học:

  • Đợt 1 năm 1: 10.530.000đ;
  • Đợt 2 năm 1: 10.530.000đ;
  • Đợt 1 năm 2: 11.583.000đ;
  • Đợt 2 năm 2: 11.583.000đ

6. Đóng học phí đợt 1 năm 1: 10.530.000đ (Đóng vào ngày 17,18/12/2020)

Học viên trúng tuyển đợt 2 đóng học phí 10.530.000đ và lệ phí nhập học 100.000đ

7. Lịch học toàn khóa: Từ tháng 12/2020 đến tháng 12/2022.

  • 7.1 Học phần kiến thức chung và kiến thức cơ sở ngành:
Stt Nhóm học phần Thời gian học Thi kết thúc

học phần

Ghi chú
1. Nhóm học phần 1 21/12/2020 đến 30/01/2021 (6 tuần)

21/02/2021 đến 20/3/2021 (4 tuần)

29/3 – 09/4/2021 Nghỉ Tết Nguyên Đán: từ 01/2 đến 20/02/2021
2. Nhóm học phần 2 11/4/2021 đến 29/4/2021 (2 tuần)

04/5/2021 đến 26/6/2021 (8 tuần)

11/7 – 23/7/2021 Nghỉ Lễ 30/4 – 3/5/2021

 

3. Nhóm học phần 3 01/8/2021 đến 31/8/2021 Dự kiến 31/8/2021 Triết học
4. Nhóm học phần 4 06/9/2021 đến 13/11/2021 (10 tuần) 22/11– 03/12/2021  
5. Nhóm học phần 5

(Học phần dự trữ)

06/12/2021 đến 22/01/2022 (7 tuần)

13/02/2022 đến 05/3/2022 (3 tuần)

13/03 – 25/3/2022 Nghỉ Tết Nguyên Đán: từ 23/01 đến 12/02/2022
  • 7.2 Luận văn thạc sĩ:
Stt Đăng ký luận văn Thực hiện luận văn Trình luận văn Xét tốt nghiệp
1. Đợt 1: Tháng 4/2022 Tháng 5–11/2022 Tháng  11–12/2022 Tháng 12/2022
2. Đợt 2: Tháng 6/2022 Tháng 6 – 11/2022 Tháng  11–12/2022 Tháng 12/2022

 

Nơi nhận:

– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/

– Lưu SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

  Nguyễn Xuân Vinh