ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  233B/KHTN-SĐH TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3  năm 2019

THÔNG BÁO

XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2019- ĐỢT 1

NGÀNH KHOA HỌC VẬT LIỆU

        Chương trình liên kết đào tạo giữa trường ĐH KH Tự nhiên-HCM

và Viện Công nghệ Nano- ĐHQG.HCM

(Địa chỉ trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn ; www.hcmlnt.edu.vn)

1. ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN:

Người dự xét tuyển nghiên cứu sinh (dưới đây gọi là người dự tuyển) cần thỏa các điều kiện sau

1.1. Điều kiện văn bằng: thỏa 1 trong các điều kiện văn bằng sau:

a. Có bằng thạc sĩ (thuộc phương thức có thực hiện luận văn) đúng ngành hay ngành phù hợp với ngành Khoa học vật liệu.

b. Có bằng thạc sĩ (thuộc phương thức có thực hiện luận văn) thuộc ngành gần với ngành Khoa học vật liệu.

c. Tốt nghiệp chương trình đào tạo “Kỹ sư Chất lượng cao Việt Pháp (PFIEV)” được các trường Đại học Pháp xem tương đương trình độ thạc sĩ.

Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần (phụ lục 1)

 • 1.2 Bài báo khoa học
 • a. Người dự tuyển thuộc đối tượng 1.a và 1.b nêu trên phải có ít nhất 1 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. (danh mục tạp chí – phụ lục 2)
 • b. Người dự tuyển thuộc đối tượng 1.c nêu trên phải có ít nhất 01 công bố khoa học chuyên ngành thuộc danh mục được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước qui định có ít nhất 1 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. (danh mục tạp chí – phụ lục 2)
 • 1.3 Cán bộ hướng dẫn (CBHD):
  • Mỗi NCS có tối đa 02 người hướng dẫn, trong đó có ít nhất 01 người hướng dẫn là giảng viên cơ hữu của trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM hoặc Viện Công nghệ Nano- ĐHQG-HCM.
  • Người hướng dẫn phải có tên trong danh sách tại phụ lục 3. Người dự tuyển nếu mời CBHD ngoài danh sách tại phụ lục 2 thì đăng ký bổ sung với Viện Công nghệ Nano, ĐHQG-HCM qua email: ddctin@vnuhcm.edu.vn

1.4 Bài luận về hướng nghiên cứu: (báo cáo phỏng vấn):

– Bài luận được viết và báo cáo bằng tiếng Việt và theo hướng dẫn tại phụ lục 4a; 4b

– Người dự tuyển có nguyện vọng đăng ký viết luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh (báo cáo bằng tiếng Việt) thì phải làm thủ tục đăng ký với CSĐT chậm nhất là trước khi báo cáo tiểu luận tổng quan và phải được CSĐT chấp thuận.

 • 1.5 Thư giới thiệu: Có hai thư giới thiệu của hai giảng viên hoặc nghiên cứu viên (chỉ được tối đa 1 thư từ CBHD) có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học hoặc học vị tiến sĩ đang công tác tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, các Viện có cùng ngành với người dự tuyển.
 • 1.6 Thâm niên công tác: không bắt buộc.
 • 1.7 Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.
 • 1.8 Phải đạt đủ trình độ ngoại ngữ như qui định tại mục 2.1 thông báo này.

1.9 Nộp hồ sơ đầy đủ và đúng thời hạn qui định

Xem chi tiết thông báo xét tuyển NCS năm 2019 đợt 1 ngành Khoa học vật liệu