Nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo sau đại học và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tốt hơn nhu cầu của xã hội, Nhà trường tiến hành lấy ý kiến đóng góp và phản hồi từ các bên liên quan để có cơ sở xây dựng, rà soát và cải tiến chương trình đào tạo.

Các đối tượng khảo sát: học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên, cán bộ quản lý,  nhà tuyển dụng.

Định kỳ và ý nghĩa công tác khảo sát và đảm bảo chất lượng:

Thời điểm Đối tượng lấy ý kiến Mục tiêu đánh giá Ý nghĩa
Trước mỗi khóa đào tạo Giảng viên, cán bộ quản lý, nhà tuyển dụng, cựu học viên, học viên năm cuối Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Rà soát chuẩn đầu ra và xét duyệt chương trình đào tạo trước khi công khai đến người học
Bắt đầu khóa đào tạo Người học Công tác tuyển sinh và tiếp nhận học viên Nâng cao chất lượng tuyển sinh và đào tạo
Kết thúc học phần Người học Hoạt động giảng dạy và đánh giá môn học Cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động dạy học
Giảng viên –  Đánh giá năng lực người học

–  Tự đánh giá công tác giảng dạy

Bảo vệ luận văn thạc sĩ/ luận án tiến sĩ Người học Toàn bộ chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ Cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo
Kết thúc khóa đào tạo Nhà tuyển dụng Học viên tốt nghiệp các chương trình đào tạo sau đại học của Trường Cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học và đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội