Quyết định 1027/QĐ-KHTN ngày 21/05/2024 về việc công nhận phương thức đào tạo của học viên cao học khóa năm 2023 – Khoa Toán – Tin học

Quyết định 1052 ngày 22/5/2024 Công nhận phương thức đào tạo của học viên cao học khóa năm 2023 Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật – Điện tử viễn thông – Khoa học vật liệu

Quyết định 1082/QĐ-KHTN ngày 24/05/2024 về việc công nhận phương thức đào tạo của học viên cao học khóa năm 2023 – các khoa: Địa chất, Hóa học, Môi trường

Quyết định 1227/QĐ-KHTN ngày 07/06/2024 về việc công nhận phương thức đào tạo của học viên cao học khóa năm 2023 – Khoa Sinh học Công nghệ sinh học

Quyết định 1053/QĐ-KHTN ngày 22/05/2024 về việc công nhận phương thức đào tạo của học viên cao học khóa năm 2023 – Khoa Công nghệ thông tin và ngành Khoa học dữ liệu

Quyết định 1470/QĐ-KHTN ngày 5 tháng 7 năm 2024 về việc điều chỉnh phương thức đào tạo của học viên cao học khóa năm 2023 (ngành KHVL)

Quyết định 1471/QĐ-KHTN ngày 5 tháng 7 năm 2024 về việc công nhận phương thức đào tạo của học viên cao học khóa 2023 (bổ sung)