Thông báo 665/TB-KHTN ngày 10/06/2024 về việc minh chứng năng lực ngoại ngữ khi đăng ký xác minh văn bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp