ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 01 tháng 8 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về về kết quả xét tuyển trình độ thạc sĩ ngành Toán ứng dụng
Chương trình LKĐT giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 4 CSĐT ĐH của CH Pháp

 TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

  

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo kết quả xét tuyển trình độ thạc sĩ Toán ứng dụng, chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 4 CSĐT đại học của Cộng hòa Pháp, năm 2022 như sau:

1. Danh sách ứng viên dự tuyển (Xem file đính kèm)

2. Kết quả xét tuyển (Xem file đính kèm)

2.1. Tiêu chí xét tuyển: Ngoài các tiêu chí sơ tuyển như qui định tại mục 4 của thông báo xét tuyển số 402/TB-KHTN, ngày 05/5/2022, Ứng viên phải đạt trình độ ngoại ngữ và điểm phỏng vấn như sau:

– Môn ngoại ngữ: có văn bằng, chứng chỉ Anh văn trình độ tối thiểu tương đương B2.

– Điểm phỏng vấn: 7 trở lên.

2.2. Danh sách ứng viên trúng tuyển (Xem file đính kèm)

2.3. Danh sách ứng viên được đề nghị trúng tuyển và phải bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ (Xem file đính kèm), các ứng viên phải nộp bổ sung chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn tối thiểu trình độ B2 trước ngày 04/8/2022. Sau thời hạn này các trường hợp không bổ sung chứng chỉ tiếng Anh, nhà trường sẽ hùy kết quả xét trúng tuyển.

3. Đăng ký nhập học và sinh hoạt đầu khóa:

– Ứng viên đã trúng tuyển đăng ký nhập học (mẫu đính kèm) và đóng phí ghi danh vào các cơ sở đào tạo phía pháp tại phòng Kế hoạch Tài chính từ ngày 09/8/2022 đến ngày 12/08/2022 (trong giờ hành chính)

– Ứng viên được đề nghị trúng tuyển nhưng phải bổ sung chứng chỉ tiếng Anh: được tham dự các môn học được mở trong học phần 1. Sau khi bổ sung chứng chỉ tiếng Anh mới đăng ký nhập học và đóng phí ghi danh vào các cơ sở đào tạo phía pháp.

4. Phí ghi danh vào các cơ sở đào tạo phía pháp

Tổng số tiền:  6.720.000đ (tương đương 275 Euro/hv, tỉ giá có thể thay đổi tại thời điểm đóng phí), trong đó gồm:

– 260 Euro phí ghi danh vào các Đại học Pháp

– 15 Euro phí chuyển tiền sang Pháp

5. Kế hoạch học tập giai đoạn 1 tại Việt Nam:

  • Kế hoạch học tập giai đoạn 1 tại Việt Nam sẽ được thông báo tại trang web sau ngày 08/08/2022.
  • Thông tin liên hệ: othai@hcmus.edu.vn

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh