Điểm thi môn Cơ sở dữ liệu – KHMT, HTTT K29 – K30 BTKT