Điểm thi môn Các thuật toán thông minh nhân tạo và ứng dụng – KHMT, HTTT K29 – K30 BTKT