Thông báo v/v báo cáo đinh kỳ tình hình hướng dẫn và kết quả học tập của NCS năm 2021