ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 22 tháng 9 năm 2021

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Stt

Mã HV Họ tên học viên Ngành Tên đề tài QĐ Thành lập HĐ BVLV

Ngày bảo vệ

1. 16C61008 ĐÀO THỊ NGỌC HIỀN Hóa sinh học Xây dựng quy trình ly trích và khảo sát hoạt tính kháng vi sinh vật gây bệnh trên người của hợp chất Wogonin từ cây Hoàng cầm Scutellaria baicalensis Georgi 1168/QĐ-KHTN ngày 21/9/2021 7 giờ 30 07/10/2021
2. 18C61012 NGÔ NGUYỄN Ý THƠ Hóa sinh học Khảo sát sự liên quan của một số chỉ tố sinh học trong nước bọt với tình trạng bệnh nha chu 1169/QĐ-KHTN ngày 21/9/2021 9 giờ 30 07/10/2021

Thành phần tham dự bảo vệ trực tuyến (online):

  • Học viên cao học có tên trong danh sách trên
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ theo Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm trực tuyến zoom

Khách ngoài Trường, SV, HV, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận văn vui lòng đăng ký tại LINK https://forms.gle/jK62KkXMGKSZzQ1T9 từ ngày 30/9/2021 đến ngày 02/10/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.