ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 26 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Stt

Mã HV Họ tên học viên Ngành Tên đề tài QĐ Thành lập HĐ BVLV

Ngày bảo vệ

1. 18C52021 LÊ THÀNH PHÚC Hóa phân tích Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính ức chế gốc tự do DPPH· phân đoạn B, C, D, K trong cao ethyl acetate từ cây Ngọc Cẩu (Balanophora fungosa subsp. Indica (Arn.) B.Hansen-Balanophoraceae) 1079/QĐ-KHTN ngày 30/8/2021 14 giờ 00 18/09/2021

Thành phần tham dự bảo vệ trực tuyến (online):

  • Học viên cao học có tên trong danh sách trên
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ theo Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm trực tuyến zoom

Khách ngoài Trường, SV, HV, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận văn vui lòng đăng ký tại LINK: https://forms.gle/3HVut1o87rYPXV3AA từ ngày 11/9/2021 đến ngày 13/9/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.