ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 26 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Stt

Mã HV Họ tên học viên Ngành Tên đề tài QĐ Thành lập HĐ BVLV

Ngày bảo vệ

1. 18C67012 NGUYỄN ĐĂNG NGỌC PHÚC Công nghệ sinh học Nghiên cứu khả năng đáp ứng của tế bào mô bò trên ống giá thể polyurethane/polycaprolactone được phủ chất chống đông conjugated lioneic acid ở điều kiện nuôi cấy tĩnh 1076/QĐ-KHTN ngày 30/8/2021 8 giờ 00 09/09/2021
2. 18C67048 NGUYỄN MAI TRÚC TIÊN Công nghệ sinh học Đánh giá tác dụng của bột sấy phun từ Diếp cá (Houttuynia cordata Thunb. ) trên các chỉ tiêu IgE và IL5 của chuột bị hen 1077/QĐ-KHTN ngày 30/8/2021 8 giờ 00 10/09/2021

Thành phần tham dự bảo vệ trực tuyến (online):

  • Học viên cao học có tên trong danh sách trên
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ theo Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm trực tuyến zoom

Khách ngoài Trường, SV, HV, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận văn vui lòng đăng ký như sau để được cung cấp mật khẩu tham gia:

– Ngày bảo vệ 09/9/2021 tại LINK https://forms.gle/sihQKYgr6XJmGmCBA thời gian đăng ký từ ngày 02/9/2021 đến ngày 04/9/2021

– Ngày bảo vệ 10/9/2021 tại LINK https://forms.gle/BgMqRQ9VE6ih4f4g7 thời gian đăng ký từ ngày 03/9/2021 đến ngày 05/9/2021