ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 25 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Stt

Mã HV Họ tên học viên Ngành Tên đề tài QĐ Thành lập HĐ BVLV

Ngày bảo vệ

1. 18C33002 PHẠM VĂN NHÍ Vật lý vô tuyến và điện tử – Chuyên ngành Vật lý Ứng dụng Ảnh hưởng của nhôm lên tính chất nhiệt điện của vật liệu khối ZnO pha tạp gali 1019/QĐ-KHTN ngày 20/8/2021 8 giờ 30 07/09/2021
2. 19C33006 NGUYỄN THÀNH PHÚC Vật lý vô tuyến và điện tử – Chuyên ngành Vật lý Ứng dụng Nghiên cứu chế tạo đế SERS cấu trúc màng mỏng Al/Al2O3 và hạt nano Ag phủ trên thanh nano ZnO nhằm phát hiện dược chất Metronidazole 1049/QĐ-KHTN ngày 24/8/2022 14 giờ 00 07/09/2021

Thành phần tham dự bảo vệ trực tuyến (online):

  • Học viên cao học có tên trong danh sách trên
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ theo Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm trực tuyến zoom

Khách ngoài Trường, SV, HV, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận văn vui lòng đăng ký tại LINK https://forms.gle/UMSTNhRWY5yAcvEu9 từ ngày 31/8/2021 đến ngày 02/9/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.