ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TPHCM, ngày 19 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

 

Tên đề tài: Khảo sát thành phần hóa học phân đoạn E,G,H của cao chloroform rễ cây Xáo tam phân (Paramignya trimera (Oliver) Burkill), họ Cam Quýt (Rutaceae)

Họ và tên HVCH:    NGUYỄN THỊ LÃNH

Mã số HV:              17C51011;    Khóa: 27

Ngành: Hóa hữu cơ,                     Mã số ngành:  60440114

Thời gian bảo vệ:      8 giờ 30 ngày 01/09/2021.

Thành phần tham dự bảo vệ trực tuyến (online):

  • Học viên cao học: NGUYỄN THỊ LÃNH
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 989/QĐ-KHTN, ngày 17/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM.

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm trực tuyến zoom

Khách ngoài trường có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận văn, vui lòng gửi email đăng ký tại địa chỉ: nxvinh@hcmus.edu.vn trước ngày 26/8/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia. Vui lòng ghi rõ: Tên người tham dự, email, ngành, ngày, giờ.