Thông báo hoãn lịch thi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở đào tạo của NCS Hà Thị Mỹ Ngân, Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Trịnh Hoàng Dương, Phan Thị Thùy Giang