Thông báo về việc hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Huỳnh Nguyễn Phong Thu