Link thông báo học bổng của Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can dành cho học viên cao học (đính kèm)