ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số:          /SĐH TPHCM, ngày 06 tháng 11 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm hoãn thi các ngành ít thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ

Kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2020 – đợt 2

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO:

 

Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2020- đợt 2 kết thúc nhận hồ sơ vào ngày 06/11/2020, tuy nhiên có 03 ngành có số thí sinh dự thi quá ít nên không thể tổ chức thi.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo không tổ chức thi 03 ngành như sau:

Stt

Tên ngành

Số thí sinh

đăng ký dự thi

1

Địa chất học 1

2

Hải dương học

1

3 Khí tượng khí hậu học

2

 

Các thí sinh đã nộp đơn dự thi vào 3 ngành nêu trên đến phòng ĐT Sau đại học, trường đại học Khoa học Tự nhiên để nhận lại hồ sơ dự thi và lệ phí thi từ ngày 6/11/2020 đến ngày 30/11/2020 (giờ hành chánh và đem theo biên lai thu lệ phí thi)

Trân trọng.

Nơi nhận:

– Web trường,

– BGH (để báo cáo),

– Lưu hồ sơ tuyền sinh.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

(Đã ký) 

Đặng Thị Phương Thảo