THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo các môn học sau nghỉ học ngày 26/9/2020 (Thứ 7). Tuần sau (ngày 03/10/2020 Thứ 7) học lại bình thường.

1. Khai thác văn bản và ứng dụng – HTTT K29

2. Sinh thái học vi sinh vật – Vi sinh K29

3. Chẩn đoán phân tử – SLĐV K29

4. Phát triển sản phẩm công nghệ sinh học – CNSH K29

5. Công nghệ sinh học trong cải tiến giống cây trồng – CNSH K29