ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

TP.HCM, ngày 24 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO
v/v hoàn trả học phí đối với các môn không tổ chức lớp ôn tập

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Theo thông báo ngày 14/7/2020 của Phòng Đào tạo Sau đại học về việc chiêu sinh các lớp ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2020 – đợt 2, các lớp không đủ số lượng học viên đăng ký ghi danh sẽ không tổ chức ôn tập. Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc không tổ chức lớp ôn tập và hoàn trả học phí đối với các môn ít học viên như sau:

1/ Danh sách môn học không tổ chức ôn tập:

  • Đại số cơ sở
  • Giải tích cơ sở
  • Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
  • Điện tử
  • Xử lý tín hiệu số
  • Khoa học môi trường

2/ Danh sách học viên nhận lại học phí: (Danh sách đính kèm)

3/ Thời gian hoàn trả học phí:

Học viên nhận học phí hoàn trả tại Phòng Kế hoạch Tài chính từ ngày 24/8/2020 đến ngày 04/9/2020 (mang theo biên lai thu học phí và chứng minh nhân dân).

Trường hợp học viên đã ghi danh học các môn không tổ chức ôn tập nhưng bị sót tên trong danh sách trả học phí, vui lòng gửi thông tin phản hồi qua địa chỉ email: qnmai@hcmus.edu.vn trước ngày 05/9/2020.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh