ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
v/v không tổ chức lớp ôn tập đối với các môn ít học viên

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Theo thông báo ngày 14/7/2020 của Phòng Đào tạo Sau đại học về việc chiêu sinh các lớp ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2020 – đợt 2, các lớp không đủ số lượng học viên đăng ký ghi danh sẽ không tổ chức ôn tập. Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc không tổ chức lớp ôn tập đối với các môn ít học viên như sau:

  1. Danh sách môn học không tổ chức ôn tập:
  • Đại số cơ sở
  • Giải tích cơ sở
  • Xác suất thống kê
  • Điện tử
  • Xử lý tín hiệu số
  • Khoa học môi trường

Đối với các môn không tổ chức lớp ôn tập, học viên tự ôn theo đề cương đã đăng trên website của Phòng Đào tạo Sau đại học.

  1. Hoàn trả học phí

Danh sách học viên được hoàn trả học phí sẽ cập nhật trên website của Phòng Đào tạo Sau đại học sau ngày 24/8/2020.

Trường hợp học viên có nguyện vọng điều chỉnh môn học ôn tập và ngành dự thi, vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học trước 16g00 ngày 14/8/2020.