Quyết định 815/QĐ-KHTN ngày 28 tháng 7 năm 2020 về việc xét đạt yêu cầu trình độ 2 kỹ năng tiếng anh trong chương trình sau đại học cho học viên cao học khoá 2017, 2019