ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 63/TB-KHTN TPHCM, ngày 10 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm hoãn thi các ngành ít thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ

Kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2020- đợt 1

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO:

 

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã kết thúc thời gian nhận hồ sơ vào ngày 10/06/2020.

Một số ngành có số thí sinh dự thi quá ít không thể tổ chức kỳ thi, vì vậy Hội đồng tuyển sinh Sau đại học tạm hoãn thi năm 2020- đợt 1 đối với các ngành ít thí sinh dự thi như danh sách đính kèm và chuyển sang thi vào năm 2020- đợt 2 (Nhà trường sẽ tự chuyển hồ sơ sang năm 2020- đợt 2).

Danh sách các ngành hoãn thi năm 2020- đợt 1 và chuyển sang thi vào năm 2020- đợt 2:

Stt

Tên ngành

Số thí sinh đăng ký  dự thi

1 Toán giải tích 1
2 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học 3
3 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 2
4 Quang học 1
5 Vật lý vô tuyến và điện tử – hướng Ứng dụng 2
6 Vật lý kỹ thuật 1
7 Vật lý nguyên tử và hạt nhân 4
8 Hải dương học; Khí tượng khí hậu học; vật lý địa cầu 0
9 GIảng dạy vật lý thực nghiệm 1
10 Điện tử kỹ thuật

– Vi điện tử và thiết kế vi mạch

– Điện tử- Viện thông- máy tính

2
11 Khoa học vật liệu 1
12 Địa chất; Kỹ thuật địa chất 1
13 Khoa học môi trường 0
14 Quản lý tài nguyên và môi trường 6

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua điện thoại: 028 38350097; hoặc email: dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn

 

Nơi nhận:

– Web, thí sinh

– BGH (để báo cáo)

– Lưu VT; SĐH

– Lưu hồ sơ tuyển sinh

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS SĐH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Lê Quan