THÔNG BÁO

Quyết định 127/QĐ-KHTN ngày 06/02/2020 v/v chuyển sang giai đoạn học tự túc đối với NCS khóa năm 2015

Phòng Đào tạo Sau đại học trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc chuyển sang giai đoạn học tự túc đối với NCS khóa năm 2015 theo Quyết định 127/QĐ-KHTN ký ngày 06/02/2020.

Nội dung chi tiết vui lòng xem theo file đính kèm:

Quyết định 127/QĐ-KHTN ngày 06/02/2020 v/v chuyển sang giai đoạn học tự túc đối với NCS khoá năm 2015