ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NCS. NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Quang học – 62440109, với đề tài “Tổng hợp và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất phát quang của chấm lượng tử ZnS pha tạp Mn nhằm ứng dụng trong công nghệ invào lúc 8g30 ngày 5/10/2019,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM