ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

NCS. LƯU VŨ CẨM HOÀN, chuyên ngành Toán Giải tích – 62460102, với đề tài “Chỉnh hoá một số bài toán ngược trong các quá trình khuếch tán buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 14g00 ngày 13/05/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM