ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NCS. BÙI THẾ VINH, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Hóa sinh học – 62 42 30 15, với đề tài “Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học in vitro của một số aporphine alkaloid từ cây tơ xanh (Cassytha filiformis L.)vào lúc 8g30, ngày 03/5/2019,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM