TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2018

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số  148/TB-HĐTS

Tp.HCM, ngày  09  tháng 10 năm 2018  

 

THÔNG BÁO

Về việc kết quả xét tuyển đào tạo bậc thạc sĩ năm 2018 – đợt 2

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

1. Kết quả xét tuyển đào tạo bậc thạc sĩ năm 2018 đợt 2:

Đính kèm danh sách

2. Đăng ký thi ngoại ngữ: 

Các thí sinh đã trúng tuyển chưa có chứng chỉ ngoại ngữ thì phải đăng ký thi ngoại ngữ cùng với kỳ thi tuyển sinh cao học tháng 10 năm 2018

Thời gian đăng ký: thí sinh đăng ký thi ngoại ngữ tại Phòng Đào tạo Sau đại học trước 16 giờ ngày 12/10/2018 (nộp 1 tấm hình 3×4 để làm giấy báo thi).

Lệ phí thi ngoại ngữ: 120.000đ/thí sinh

 

 

TL. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS SĐH

(đã ký)

Đặng Thị Phương Thảo