THÔNG BÁO

v/v gia hạn thời gian ghi danh lớp bổ túc kiến thức năm 2018 (dành cho thí sinh thi cao học lệch ngành)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký ghi danh lớp bổ túc kiến thức năm 2018 dành cho thí sinh dự thi cao học lệch ngành như sau:

1/ Đăng ký ghi danh bổ sung:

– Học viên đăng ký ghi danh tại Phòng Đào tạo Sau đại học đến hết ngày 05/10/2018

– Mức thu học phí: 450.000/tín chỉ

– Mẫu phiếu đăng ký học bổ túc kiến thức

2/ Danh mục ngành và các môn bổ túc kiến thức:

Xem Thông báo 788/KHTN-SĐH ngày 07/8/2018 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc chiêu sinh lớp bổ túc kiến thức năm 2018

3/ Thời khóa biểu:

3.1/ Thời khóa biểu các môn bổ túc kiến thức dự thi ngành Khoa học máy tính và ngành Hệ thống thông tin

3.2/ Thời khóa biểu môn Sinh học phân tử: lịch học chi tiết sẽ thông báo sau